Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 11/2015 - 5. oktober 2015

Read in English

OPFORDRING: GØR REKLAME FOR DINE AKTIVITETER!
Vis omverdenen at Geoscience er et aktivt institut med spændende aktiviteter - og
informer dine kolleger om hvad der foregår i huset!

Kontakt lone@geo.au.dk. for at annoncere dine kommende arrangementer
geo.au.dk og/eller geo.medarbejdere.au.dk.
 

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 7. oktober, kl. 15.15
Geoscience Seminar - Prof. Craig Lundstrom, University of Illinois 

Den 9. oktober, kl. 13-15
Ph.d.-forsvar - Christian Fredborg Brædstrup

Nye medarbejdere - præsentation

Thomas Nielsen - (kontor 1672-123)
Kære Kollegaer på Geoscience -
Jeg er den nye fundraiser og videnskabelige koordinator på instituttet. - Jeg er biolog af uddannelse og har i over 10 år været daglig leder af et forskningscenter på Biologi med fokus på tropiske økosystemer. Her har jeg været projektmager, fundraiser og projektleder og har erfaringer med at hjemsøge midler fra bla Danida, Verdensbanken, SIDA og Norad.

De sidste 4 år har jeg været ansat i ”Forskning og Talent” på ST , som International forskningsrådgiver og har bl.a. været medansvarlig for udviklingen og vedligeholdelse af mange af fakultetets internationale aftaler og netværk med andre forskningsinstitutioner og private firmaer.
På Geoscience skal jeg bla hjælpe med:
- Fundraising (f.eks. fundraisingaktiviteter, koordinering af opslag/calls i samarbejde med FSE, afholde workshops om ansøgningsmuligheder, hjælpe med at skrive ansøgninger, udforske muligheder for forskerne ift. ekstern finansiering)
- Forskningsstøtte (f.eks. forskningsstøtte til fagligt miljø, kvalitetssikring og opfølgninger på ansøgninger)
- Netværk (f.eks. deltage i Faglige Netværk (medlem af forskningsudvalg), medvirke til at skabe strategisk partnerskab med erhvervsliv (medlem af erhvervsudvalg), assistere med at udvikle internationale netværk og konsortier til f.eks. EU ansøgninger)
- Kommunikation (f.eks. hjælpe med at udvikle forskningshjemmesider, foldere/brochurer, levere materiale til nyhedsbrev mm).
I den kommende tid vil jeg organisere møder med forskerne enkeltvis så vi kan tale om hvordan jeg bedst kan hjælpe jer. Hvor I plejer at søge, hvor I gerne vil søge midler og hvordan vi kommer i gang med det.
På det mere personlige plan er jeg meget aktiv omkring Skanderborg Festivalen, hvor jeg er chef for en stor bar, og så har jeg stor erfaring med at afholde vin-, øl-, whisky- mm smagninger – og det håber jeg også kan komme i spil her på Geoscience.
Jeg ser meget frem til at samarbejde med jer.

Rasmus Andreasen - spektroskopist (kontor 1672-234)

Uddannelse:  B.Sc. Aarhus Universitet, Geologi  1999, M.Sc. Københavns Universitet, Geologi 2001, Ph.D. Dartmouth College, Geoscience 2007
Arbejde:  Postdoc. & Research Associate: Imperial College London 2007-2011, Research Assistant Professor, University of Houston 2011-2015

Mine forskningsinteresser er den geokemiske udvikling af solsystemet og de terrestriske planeter vha. isotop- og sporelement analyse af meteoritter og prøver fra Jorden. Datering af geologiske materialer og udvikling af geokemiske analysemetoder. Dannelse og udvikling af Large Igneous Provinces. Brug af ikke-traditionelle stabile isotoper til kvantificering af sporelement cyklusser specifikt i forbindelse med paleoklimatiske og magmatiske processer

Gæster

Tian Yang - gæste-ph.d.-studerende fra den 1. oktober.
Tian Yang kommer fra Kina og skal opholde sig på Geoscience i et år. Han har kontorplads på ph.d.-gangen i 1671. Vejleder: Henrik Friis.

______________________________________________________________________________________

I løbet af oktober/november måned ankommer endnu to kinesiske gæster, som skal opholde sig på instituttet i hhv. 1 og 2 år.

Forskning / Forskningsstøtte

Finanslovsforslag
Brian Bech Nielsen: En hård beskæring af forsknings- og uddannelsesmidlerne.

Mentorordning
Det er igen muligt at tilmelde sig AU’s mentorordning "Styrk Talentet", der matcher videnskabelige medarbejdere på postdoc-/adjunkt-/forskerniveau med kolleger på lektor-/professorniveau for en 1-årig periode.
Fristen for tilmelding til næste hold er den 23. oktober 2015.
Læs mere på www.au.dk/styrktalentet

Hjælp til REAP
Du kan nu få hjælp af din projektøkonom til at indtaste dine forskningsansøgninger og resultater i REAP (skal som bekendt gøres, uanset om du får en bevilling eller ej!). Aftal med vedkommende hvordan det er nemmest for jer at arbejde sammen om denne opgave.
Indtastningerne i REAP giver et godt samlet overblik over ansøgninger og succesrate, der direkte afspejler vores strategi - og så opfylder vi samtidig lovgivningen om at vi skal journalisere disse sager!

Økonomi

Ny Controller 
Thomas Lund Hansen har nu overtaget controllerrollen for Geoscience efter Susanna Holm Nielsen.
Thomas får kontortid på Geoscience - og vil kunne træffes på vores partnerkontor 1672-232 hver onsdag formiddag, første gang onsdag den 7. oktober.

Projektøkonom med træffetid på Geoscience
Rana Elahmad vil fremover også kunne træffes på Geoscience i partnerkontoret 1672-232 hver onsdag kl. 09.15 - 15.30 - så hvis Rana er din projektøkonom, har du her mulighed for at få en direkte snak med hende om dine bevillinger og indtastninger i REAP.

Økonomisystemet lukket i uge 42
Pga opgradering vil Navision være lukket ned i uge 42, og rapporter og adgang til systemet vil først blive tilgændelige igen fredag i uge 43.

IT

Lokal IT support på Geoscience: 
Dan Guldberg fra IT-Suppor/Helpdeskt vil fremover være på Geoscience hver torsdag kl. 9-12 for at løse "onsite" opgaver. Første gang bliver torsdag den 8. oktober. Du kan finde ham på partnerkontoret 1672-232, hvis han da ikke er i gang med at hjælpe en et andet sted i husset. Dan vil også kunne tage maskiner og indkøbte varer med for os.

IT-support (helpdesk) meddeler, at de pga travlhed lige efter studiestart har en del hængepartier. Hvis du har oprettet en sag hos IT og synes der går for lang tid uden at du hører noget, opfordrer de selv til at du rykker dem for svar!

Bemærk:
Bestil evt. varer hos IT i god tid og helst inden 1. november, hvis du skal nå at trække udgiften i dit 2015-budget.

Kommunikation

Ændringer i ST kommunikation.
Efter ændringer i ST kommunikation er der nu følgende kontaktmuligheder, hvis du har en kommunikationsopgave:

 • Pressemeddelelser:
  Christina Troelsen (cts@au.dk), fast kontaktperson for Geoscience
 • Øvrige opgaver:
  Lene Kjeldsteen (lk@geo.au.dk), kommunikationsansvarlig for Geoscience.
  Kan hjælpe med at opgaver bliver løst det rigtige sted så huritgt som muligt.

Indkøb

Indkøbskoordinator
Grethe Storgaard (grethe@geo.au.dk) er fremover indkøbskoordinator for Geoscience.
Kontakt Grethe, hvis du ...

 • har spørgsmål omkring indkøb - eller
 • har brug for speciel hjælp, også i forbindelse med de mange indkøbsaftaler AU har indgået.

Laboratorier

Fremadrettet er Geoscience godkendt til at håndtere og delvist sende/modtage jord der kan indeholde uønsket biologisk materiale (fx plantesygdomme eller uønskede frø) til/fra udlandet. Vi skal i den forbindelse sikre håndtering af evt. indført jord.

Som følge heraf vil Plantedirektoratet jævnligt komme på besøg for at kontrollere at vi overholder disse forpligtelser. For korrekt håndtering og spørgsmål om hvilke lande vi må sende/modtage fra og til, kontakt Søren Munch Kristiansen.

bygninger

Vejviser

Bemærk at vores "Vejviser" i forhallen, bygning 1670,
er blevet opdateret, så den nu skulle passe til de forskellige afdelingers/laboratoriers aktuelle eller planlagte placering i bygningskomplekset.

Udskiftning af projektorer

 • Alle almindelige undervisnings- og mødelokaler får nye projektorer i uge 42.
 • Vedr. auditoriet er der planlagt renovering i uge 47.

Der arbejdes på at finde andre lokaler til undervisningen i uge 47.

Valg 2015

Valget 2015 er nu skudt i gang
med offentliggørelse af valgcirkulære og tidsplan, som du finder på www.au.dk/valg. Valgsekretariatet vil i den forbindelse gerne gøre op-mærksom på, at det snart er tid til at opstille kandidater til bestyrelsen, akademisk råd, studienævn og ph.d. udvalg.
Det er vigtigt at opstille nok kandidater og suppleanter, så alle mandater i organerne udfyldes.
- Manglende studenterrepræsentation i råd og nævn
Ved tidligere valg har en række akademiske råd og studienævn, været uden studen-terrepræsentanter, fordi ingen har stillet op.
Den manglende studenterrepræsentation kan skyldes flere ting, men det er Valgse-kretariatets erfaring, at en af årsagerne er, at de studerende afleverer opstillingslister så sent, at eventuelle fejl ikke kan nå at blive rettet, hvorved listen ofte må erklæres ugyldig.
Alle vælgere får tilsendt en mail med oplysninger om valget, herunder om opstilling af kandidater, men Valgsekretariatet vil derudover opfordre studieledere og studie-vejledere til at gøre de studerende opmærksomme på valget og på muligheden for at aflevere opstillingslister i god tid, så der i den kommende valgperiode vil være så få råd og nævn som muligt uden studenterrepræsentation.
- Opstilling:
Opstillingsskemaer findes på www.au.dk/valg. Der er en udførlig vejledning til ud-fyldning af opstillingslisten i forbindelse med skemaet, ligesom der altid er mulighed for at søge vejledning i valgreglerne, som også findes på hjemmesiden.
Endeligt kan Valgsekretariatet spørges til råds inden opstillingsfristens udløb. Valgsekretariatet kan kontaktes på 8715 3325 eller valg@au.dk.

Udvalg

Nyt forskningsudvalg

Udvalgets sammensætning er nu:

 • David Egholm (formand)
 • Thorsten Nagel (Deep Earth)
 • Jan Piotrowski (Surface)
 • Marit-Solveig Seidenkrantz (Climate)
 • Andrew Murray (Chronology)
 • Ole Rønø Clausen (Basin geophysics)
 • Esben Auken (Hydrogeophysics)
 • Søren Bom Nielsen (Head)
 • Niels Balling (Deep geophysics)
 • Nicolaj Krog Larsen (Surface, climate)
 • Christian Tegner (Deep Earth)

Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra:

 • LSU, møde den 18. juni 2015
 • Institutledelsen, møde den 1. juli 2015
 • Institutledelsen, møde den 5. august 2015

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
 

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes