Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 14/2015 - 17. december 2015

Read in English

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Julebrev 2015

Efter en del turbulente år med mange og store forandringer på Aarhus Universitet og på Institut for Geoscience, kan vi måske se tilbage på året 2015 som det år hvor alting igen fik et skær af normalitet og kom i en lidt roligere gænge. Vi kan sikkert godt blive enige om at et lille pusterum var hvad vi havde brug for. Det betyder dog slet ikke at året har været uden forandringer.

På personalesiden har vi efter mange års dedikeret tjeneste set fratrædelser af Professor John Korstgård og Lektor Erik Thomsen. De er nu begge emeriti med mulighed for fortsat at bidrage til instituttets faglige miljø. Lektor emeritus Karen Luise Knudsen blev hædret med udnævnelse til æresdoktor ved Universitetet i Lund, og Dr. Peter Thy blev udnævnt til Honorary Associate Professor ved Instituttet. Rekrutteringsplanen fra den tidligere strategiplan blev efter en tvungen pause videreført med ansættelse af sedimentgeolog Lektor Stephane Bodin.

Af nye funktioner på personalesiden har Instituttet med Rasmus Andreasen nu en spektroskopist, og med Thomas Nielsen en erfaren fundraiser. Rasmus forestår røgt og pleje af analysefaciliteter omkring Niels Bohr gruppens nye massespektrometre, og Thomas er i færd med at lære det videnskabelige personale nærmere at kende for at kunne skræddersy sin indsats til den enkelte.

Optaget af nye BSc studerende ligger fortsat fornuftigt med omkring ca. 53 interesserede. Ca. 51 fik tilbudt en plads, og ca. 49 takkede ja. På forunderlig vis svarer dette tal til den dimensionering som Geoscience er underlagt, og som lander på 45 i 2020. Vi ved af erfaring at studiestarten kan være en vanskelig fase, og for at begrænse eventuelt unødvendigt frafald har instituttet indført rundbordssamtaler med de nyligt optagne studerende, således at de i små grupper det første års tid eller så får regelmæssig nærkontakt med undervisere.
 

I uddannelsesudvalget har Lektor Bo H Jacobsen afløst Lektor Mads F Knudsen som uddannelsesansvarlig. Forskningsudvalget er blevet sammensat bredere og som formand har Professor David L Egholm afløst Professor Marit-Solveig Seidenkrantz. Instituttet har ligesom alle andre enheder ved ST fået en institutledelse som skal rådgive institutlederen. Af andre nyskabelser kan nævnes erhvervsudvalget (formand Professor Esben Auken) der lige som forskningsudvalget også har et ophæng på fakultetsniveau. Jeg vil her sige rigtig mange tak for den kæmpemæssige indsats der er lagt af rigtig mange medarbejdere og studerende i Instituttets mange udvalg og komiteer. Uden dette nødvendige arbejde ville instituttet ikke kunne fungere. Også en varm tak til de eksterne deltagere i Instituttets aftagerpanel, som leverer nødvendig inspiration til hvordan vores kandidater kan blive endnu mere attraktive.


Laboratorierne på 8000 C har været under ombygning i længere tid. Resultatet er nyskabelser i form af et laboratorium til præparation af prøver til måling af kosmogene isotoper samt et metalfrit renrum til præparation af prøver til massespektrometersystemerne. Disse forandringer er muliggjort fordi dygtige forskere har skaffet væsentlig ekstern finansiering. Den fortsatte udvikling af sådanne nye forskningsplatforme - og her bør også nævnes det seismiske og elektromagnetiske udstyr i henholdsvis bassin- og hydrogeofysikgrupperne - er helt nødvendig for at instituttet kan forblive konkurrencedygtigt og udvikle sig inden for nye områder.
 

2015 var året hvor Instituttets tidligere strategiplan 2012-2016 blev afløst af en plan for 2016-2020. Rigtig mange tak til de mange der i årets løb på skrift og i diskussioner har bidraget til planen. Vi kan være stolte af at Instituttet her med udgangen af 2015 synes at være i en rigtig god gænge med adskillige stærke forskningsgrupperinger, blomstrende eksterne samarbejder, et dygtigt og ihærdigt teknisk og administrativt personale, meget engagerede undervisere og studerende på alle niveauer og en stadig voksende gruppe af postdocs. Med dette ønsker jeg alle en rigtig

Glædelig Jul og et Godt Nytår.
 

Med venlig hilsen
Søren B Nielsen, Institutleder

Juleferie

BEMÆRK:

 • Alle yderdøre vil være låst alle dage mellem jul og nytår.
 • Både ekstern og intern post bliver i samme periode samlet hos AU intern post og afleveret på instituttet mandag den 4. januar 2016.

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 18. december - kl. 11.30
GEOSCIENCE JULEFROKOST!

Den 18. december - kl. 13.00
Kandidateksamen - Ole Skursch

Vigtige datoer/frister i forbindelse med ÅRSAFSLUTNING 2015               

 • Mandag den 20. december: sidste frist for indtastning af SLS timeløn i SLS web til efterfølgende godkendelse hos den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2015.
 • Mandag den 4. januar: sidste frist for leverandører for at sende fakturaer til AU.
 • Onsdag den 6. januar: sidste frist for at oprette (og sende til kontrol) rejse-/udgiftsafregninger i AURUS, hvis afregningen skal med i regnskab 2015.
 • Onsdag den 6. januar: sidste frist for at sende manuelle rejse- og udgiftsafregninger til den tilknyttede projektøkonom eller forretningscontroller, hvis de skal med i regnskabet for 2015.
 • Onsdag den 13. januar: sidste frist for rekvirenter for at varemodtage fakturaer i IndFak vedrørende 2015

Personale

Præsentation af nye medarbejdere/gæster

Tian Yang - gæste ph.d.-studerende
fra oktober 2015 til oktober 2016
Vært: Henrik Friis

My name is Tian Yang, a 3rd year Ph.D. candidate. I come from China university of Petroleum (East China),P.R. China which locates in east China, Qingdao Shandong province.
Research area:My research has been concentrating on terrestrial deep-water gravity flow sandstone sedimentation and the synergistic diagenesis evolution of the deep-water gravity flow sandstones and mudstones.
Interests:I am fond of playing basketball. Badminton and table tennis are also my favorite sports.

Ann Eg Mølhave - præsenterer sig selv

Kære kolleger Geoscience
Jeg er jeres nye studiekoordinator, og vil være på instituttet på deltid. Jeg har en baggrund fra institut for datalogi, hvor jeg har arbejdet i 17 år med mange forskellige funktioner. Jeg har blandt andet arbejdet i flere år med studier, og i de seneste 5 år som forskningsgruppekoordinator, kommunikationsmedarbejder og Ph.d.-administrator.
Her på instituttet skal jeg hjælpe Bo Holm Jacobsen med studieopgaverne og også involveres i diverse rekrutterings- og hjemmesideprojekter. Vi er allerede nu godt i gang med at implementere et nyt system til at håndtere fordelingen af instruktorarbejde samt de Ph.D.-studerendes lønarbejde.
Jeg har en sproglig uddannelsebaggrund (Bachelor i Engelsk og Cand.ling.merc i spansk), en diplomuddannelse i webjournalistik samt en projektlederuddannelse.
På det personlige plan er jeg et meget socialt menneske, og tilbringer meget tid med venner og familie. Jeg er vild med historiske romaner, og så elsker jeg at rejse - primært til Spanien, som uden tvivl har "captured my heart".

Nye medarbejdere på vej

Denys Grombacher
Denys er en ud af 7 Sapere Aude bevillingsmodtagere på ST. Han kommer fra Standford University, USA, men skal gennemføre sit projekt her på Geoscience. Læs mere her.

Uddannelse / Kurser

Informationspakke om kurser og uddannelser som indtægtsdækket virksomhed (IDV) på AU
AU uddannelsesudvalg har udarbejdet en informationspakke vedr. IDV. Den består af 3 elementer:

 • Temaeftermiddagen: Kurser og uddannelser som indtægtsdækket virksomhed (IDV) på AU
  Den 12.01.2016, kl. 12-16.30.
  For alle medarbejdere med interesse for IDV-området. - Se invitation.
 • Møde for administrative specialister: ”Kurser og uddannelser som indtægtsdækket virksomhed (IDV) på AU:
  Den 07.01.2016, kl. 10-12. - Se invitation.
 • Baggrundsmateriale:
  Se på sagsbehandlingsportalen

Uddannelsesudvalget opfordrer alle med interesse for IDV-området på AU til at orientere sig i materialet og tilmelde sig én eller flere aktiviteter.

Administration

Sygdom - ændret procedure

 • Sygemelding. Den første sygedag skal du meddele sekretariatet sekretariat@geo.au.dk at du er syg/ikke kommer på arbejde.
 • Raskmelding. Den første dag tilbage på arbejde, skal du også sende en e-mail til sekretariat@geo.au.dk med angivelse af hvor mange dage du har været væk.

De tidligere anvendte fraværserklæringer skal ikke længere udfyldes og fjernes fra hjemmesiden og postrummet.

Ferie

 • Har du ændringer til din ferie/ny ferie der skal registreres, skal du også sende en email.til sekretariat@geo.au.dk.

Ny indkøbspolitik på AU
Universitetsledelsen har vedtaget en ny indkøbspolitik, som gælder for alle indkøb af varer og tjenesteydelser på AU – uanset om indkøbet finansieres af ordinære eller eksterne midler.

AU skal overholde gældende regler for offentlige indkøb, og med fokus på det potentiale der er for bsparelser og effektivisering på indkøbsområdet, skal indkøberne have omkostningsnedbringelse for øje. Indkøb skal altid foretages på de aftaler AU har. Kan dette ikke ske, skal indkøb inddrages. Læs mere på indkøbs hjemmeside:

Spørg Grethe, hvis du er i tvivl. Hun er vores indkøbskoordinator.

Biblioteket

Kontaktbibliotekar
Ved morgenbriefing mandag den 14.12. blev vores nye kontaktbibliotekar Morten Hjorth Gad præsenteret og budt velkommen til instituttet.
Morten kan fremover kontaktes på mhg@au.dk og 28992201.
Han får træffetid på vores partnerkontor mandag kl. 08.30 - 15.30.
Hvis du vil være sikke på at få hurtig svar på din forespørgsel, så skriv til bibliotekets fællesmail nymunkegade.library@au.dk.
Morten vil komme til at sidde med PURE vejledning og valideringer, samt informationssøgning og fremskaffelse af materialer.

Udvalg / Referater

medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra:

 • LAMU, møde den 26. november
 • Institutforum, møde den 20. november
 • Forskningsudvalget
  - møde den 19. oktober
  - møde den 18. november
   

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8-16: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- tirsdag 9-11: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-13: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 9-11: ST HR, Steen Nielsen, steen@au.dk
- torsdag 9-12: ST IT, Dan Guldberg, dangu@au.dk / 93508294

Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Dette og alle tidligere udsendte nyhedsbreve kan du til enhver tid læse på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk - Der er direkte link fra forsiden i højre kolonne.

Geoscience nyheder til studerende
Nyhederne til de studerende publiceres på studieportalen 3-4 gange årligt eller efter behov og annonceres via en mail til alle studerende. De kan læses på:
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/
Læs de seneste nyheder til de studerende - publiceret den 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve 
Tjek også nyhedsbrevene fra

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes