Tekst Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience nyhedsbrev

Nr. 12/2016 - 13. december 2016

Read in English

Andre GEO-nyheder finder du på:
Centre of Earth System Petrology: volcano.au.dk  |  HGG:  hgg.au.dk

Julebrev 2016

Ved udgangen af 2016 og på tærsklen til det nye år vil jeg i denne hilsen til alle medarbejdere ved Institut for Geoscience, Aarhus Universitet, kort se tilbage på året der gik.

2016 var året hvor det nye renrumslaboratorium endelig - og sammenfaldende med AUs årsfest d. 9 september - kunne indvies. Etablering af laboratoriet var gjort muligt gennem bevilling af et Niels Bohr Professorat til Charles Lesher fra Grundforskningsfonden samt UniLab renoveringsmidler. Forud for indvielsen var gået flere år med først den overordnede planlægning, herefter detaljerede beskrivelser af alle projektets detaljer, og til sidst projektets realisering gennem en længere ombygning i 2015 og ind i 2016 forestået af bl.a. firmaet PicoTrace. Projektets omfang blev ikke mindre af at også det nye laboratorium til analyse af kosmogene isotoper samtidig skulle gøres helt færdigt. På instituttets vegne siger jeg rigtig mange tak til de mange medarbejdere i laboratoriearbejdsudvalget og adskillige andre som har gjort et kæmpestort arbejde for at sikre at resultatet af denne omfattende forandring på laboratoriesiden til fulde lever op til de høje forventninger til projektet. Disse markante fornyelser vil være med til at sætte nye retninger for institut for Geoscience i mange år fremover.

Instituttets strategiplan 2016-2020 lå færdig ved årets begyndelse og dens implementering er sat i værk. Dette betyder ikke mindst en videreførelse af rekrutteringsplanen. Her har året 2016 budt på to nyansættelser. Katrine Juul Andresen blev ansat som adjunkt inden for bassinanalyse. Katrine arbejder med processer i sedimentære bassiner under brug af seismiske data og data fra borehuller, et emneområde der har stor betydning for den bæredygtige anvendelse af den overfladenære undergrund. Hun vil sammen med andre i bassinanalysegruppen gøre brug af det nye P-cable system til at indsamle seismiske data ved hjælp af forskningsskibet Aurora. Gianluca Fiandaca blev ansat som lektor i hydrogeofysik. Han vil sammen med andre i hydro-gruppen videreføre sit arbejde inden for avancerede geoelektriske metoder med bl.a. udvikling af instrumenter og software.

Optaget af nye BSc studerende var omkring de 45. Studiestarten kan være en vanskelig fase, og for at begrænse eventuelt unødvendigt frafald har instituttet videreført ordningen med at give de nye studerende ekstra opmærksomhed i form af samtaler med underviserne på kurset Introduktion til Geoscience. Det er en del af instituttets strategi at øge antallet af studerende på den geofysiske linje. Eftersom tilgangen til BSc i Geoscience er dimensioneret, gøres dette ved at rekruttere eksternt til den 2-årige MSc uddannelse i Geofysik. Den nødvendige markedsføring finder sted gennem to internationale studieportaler samt - som noget nyt og uprøvet - ved Facebook-kampagner målrettet enkelte europæiske lande, hvorfra vi erfaringsvis har modtaget gode geofysikstuderende. Det bliver meget spændende at se om markedsføringen resulterer i flere og bedre studerende og dermed kandidater til glæde for aftagerne.

Uddannelsesudvalget har under ledelse af Lektor Bo H. Jacobsen forestået den meget omfattende opgave at omlægge undervisningen fra kvarter til semesterstruktur, som træder i kraft i efteråret 2017.
Samtidig er uddannelsernes indhold blevet synliggjort ved beskrivelse af såkaldte elefantstier – de slagne veje som de studerende kan betræde gennem kursusjunglen. Indholdet af mange kurser er ved samme lejlighed blevet revideret i lyset af de senere års til- og fratrædelser.

Instituttets erhvervsudvalg har i 2016 gennemført det første alumnearrangement og en innovationscafe. Begge arrangementer er vigtige i forhold til vedligeholdelse og udbygning af instituttets netværk med samarbejdspartnere i erhvervslivet og det offentlige.

På personalesiden har vi efter mange års dedikeret tjeneste set fratrædelse af lektor Keld Rømer Rasmussen og lektor Claus Heilmann-Clausen. De er nu begge emeriti med mulighed for fortsat at bidrage til instituttets faglige miljø.

Jeg vil endelig sige rigtig mange tak for den kæmpemæssige indsats der er lagt af rigtig mange medarbejdere og studerende i instituttets mange udvalg og komiteer. Uden dette nødvendige arbejde ville instituttet ikke kunne fungere. Også en varm tak til de eksterne deltagere i instituttets aftagerpanel, som leverer nødvendig inspiration til hvordan vores kandidater kan blive endnu mere attraktive.
Vi kan være stolte af at instituttet her med udgangen af 2016 synes at være i en rigtig god gænge med adskillige stærke forskningsgrupperinger, blomstrende eksterne samarbejder, et dygtigt og ihærdigt teknisk og administrativt personale, både lokale og vores partnere fra administrationscentret, meget engagerede undervisere og studerende på alle niveauer og en stadig voksende gruppe af postdocs. Med dette ønsker jeg alle en rigtig

Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Søren B Nielsen, Institutleder

Julekort

NYHED: 
AU har fået lavet et julekort (med det viste motiv) tilpasset udsendelse per e-mail.
se: http://eng.medarbejdere.au.dk/meddelelser/vis/artikel/julekort-til-mail/  
Værsgo' at tage det i brug!

Kommende begivenheder

Se også kalenderen på Geoscience medarbejderhjemmesiden.

Den 13. december kl. 15.15
Geoscience Seminar - Christian Tegner

JULEFERIE

BEMÆRK!

 • Som sædvanligt er alle yderdøre låst alle dage mellem jul og nytår
 • Både ekstern og intern post bliver i samme periode samlet hos AU Intern Post og afleveret på instituttet den 2. januar 2017.
 • Sekretariatet er lukket hele juleferien

Medarbejdere

Præsentation af nye medarbejdere/gæster

Dr. Wang Yongbin fra Kina er gæsteforsker på Geoscience fra 01.12.2016 til 30.11.2017. Hans vært er Thomas Ulrich.
Præsentation følger i et senere nyhedsbrev.

Kompetencefonden

Hvis du påtænker at ansøge kompetencefonden, så husk

 • ansøgningsfristen er den 15. december
 • der skal være medfinansiering fra instituttet.

Se information på http://medarbejdere.au.dk/administration/hr/kompetenceudvikling/kompetencemidler/kompetencefonden

Økonomi

Årsafslutning 2016
HUSK at alt vedr. rejse- og udgiftsafregninger skal være afleveret til Grethe senest fredag den 16. december.

Aurus afregninger – Rykkerprocedure
OBS: Hvis du ikke har lavet dine afregninger, vil du automatisk modtage en rykker fra Rejseenheden hver 14. dag. Hvis der går mere end 180 dage, sker der automatisk løntræk.

Træffetid på Geoscience
Vores projektøkonom Thomas Lund Hansen udvider sin kontortid på Geoscience, så han fremover vil være på partnerkontoret både onsdag og fredag.

VAT nummer?
I forbindelse med udenlandske samarbejdspartnere efterspørges ofte et såkaldt VAT-nummer, som er den engelske "oversættelse" af vores CVR nummer.
Da vores CVR nummer er 3119103, skal du til udlandet opgive vores VAT nummer som DK-31119103.

Bygningsservice

Adgangskort - Ny procedure for gæstekort
Vi må ikke længere have åbne gæstekort liggende, dvs. husets gæster kan ikke som hidtil få et kort som giver adgang straks.
Sekretariatet har et antal ikke-kodede gæstekort, og de kan ikke åbnes før vi har kontaktet Bygningsservice med oplysning om gæstens/kortholderens navn og i hvilken periode (max. 6 måneder) kortet skal være åbent.
Så kom så tidligt som muligt og fortæl sekretariatet/Grethe om din gæst, så vi kan få kortet åbnet!

Intern post

Intern Post er flyttet til
Trøjborgvej 82, bygning 1918, 8000 Aarhus C.

Hvis du har post/mindre pakker, som ikke når at komme med ved den sædvanlige afhentning på instituttet, men som skal afsendes samme dag, har du følgende muligheder:

 • Mellem kl. 9.00 og 14.00:
  Aflevering i receptionen/omstillingen på Trøjborgvej 82.
 • Uden for dette tidsrum og frem til kl. 15.20:  Aflevering i postkassen på samme adresse,
  ved siden af døren ud mod Ringgaden/ Nobelparken.

Se også opslag i postrummet.

IT

Aflyst onsite support
Pga digital eksamenssupport aflyser ST IT-Support deres onsite-aftaler i ugerne 51 og 52 (juleferie), samt 1 og 2 (minimum).
Dvs. Vi kan ikke forvente at se Dan på partnerkontoret før sidst i januar måned 2017.

Opdatering til Windows 10
Hvis du har Windows 10, skulle du have modtaget en mail fra IT Support på ST om installering af den opdateringspakke (1 års jublæumsopdateringen) som Microsoft frigav i sommeren 2016.
Hvis ikke, kan du kontakte IT-Helpdesk for detaljer.

AU Library

Ændringer i registreringsmåden af permanente lån til forskere

Information fra Morten Hjorth Gad:
Nogle har måske lagt mærke til at der er kommet flere bøger på nogle af Geoscience biblioteks profiler. Det er de bøger, der i bibliotekets system har stået som permanente lån fra Geoscience samlingen. Biblioteket er nemlig blevet gjort opmærksomme på, at måden vi hidtil har registeret permanente lån på er uholdbar, og derfor er vi i gang med at ændre i registreringsmåden af disse.

Hidtil har bøger, der har været i permanente lån ikke været registeret udlånt til enkelte forskere - det er de nu, og de vil derfor fremgå på jeres personlige biblioteksprofiler. Det betyder at andre ikke kan reservere bøgerne, selv om der står, at de kan bestilles som fjernlån. Men det betyder også, at systemet automatisk kræver en afleveringsdato. Jeg har ved ændringen sat en lang låneperiode på tre år.
For den enkelte som har permanente lån fra Geoscience samlingen, betyder det Ikke andet, end at bøgerne nu står på jeres personlige biblioteksprofiler under ”mine lån”, og at der om tre år vil komme en mail om, at de skal afleveres. Til den tid, skal I blot skrive til mig, om I ønsker at beholde bøgerne længere.

Hvis I har spørgsmål, skal I være velkommen til at skrive til mhg@au.dk, eller komme forbi partnerkontoret (1672-121) mandage mellem 8.30 og 12.00.

Udvalg / Referater

Referater
medarbejderhjemmesiden > udvalg og møder kan nu læses referater fra møder i:

 • Erhvervsudvalget, den 26 oktober 2016
 • Forskningsudvalget, den 28. oktober 2016

Partnerkontoret 1672-232

Træffetider/ST og AU partnere:
- mandag 8.30-15.30: AU Library, Morten Hjorth Gad, mhg@au.dk
- mandag 9-12: ST IT, aarhus.st.it@au.dk
- tirsdag 10-12: ST studier, Tina Veirup, tina.veirup@science.au.dk  
- onsdag 9-15: ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk 
- onsdag 9-11.30: ST økonomi, Rana Elahmad, rana@au.dk
- torsdag 8.30-12: ST HR, Charlotte Illum, charlotte@au.dk
- fredag 8-15 ST økonomi, Thomas Lund Hansen, thomaslhansen@au.dk


Derudover har Bo Holm Jacobsen træffetid for studerende
- tirsdag 10-12
- torsdag 16.15-18

Oversigten kan også ses på forsiden af geo.medarbejdere.au.dk.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/  Seneste: 6. november 2015.

Andre nyhedsbreve

 

Nyhedsbrevet udsendes af Institut for Geoscience og kan ikke afmeldes