Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience Arbejdsmiljø nyhedsbrev

Nr. 1/2021 - januar 2021

Newsletter
in English

Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø

Fra januar 2021 udsender Charlotte (i øjeblikket formand for LAMU og Daglig arbejdsmiljøleder på instituttet) nyhedsbreve om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed til alle ansatte og studerende. Nyhedsbrevet forventes at udkomme ca. 4 gange om året ifm. LAMU møder.

Nyhedsbrevet vil indeholde forskellig information som er relevant for alle. Det kan for eksempel være oplysning om APV handleplaner eller nye regler. 

Information fra LAMU samt instituttets regler og retningslinjer findes på hjemmesiden under Arbejdsmiljø. (Kræver AU-netværk, brug VPN forbindelse udefra).

Instituttets sikkerhedsvideoer findes på YouTube.

Dagsordener og referater findes på O-drevet:

O:\Nat-Tech_Geo-Faelles\Referater fra udvalg\LAMU

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationen sammensættes for en periode på 3 år ad gangen. Den nye arbejdsmiljøorganisation træder i kraft fra 1. marts 2021.

Ifm. den nye organisation vil der blive udsendt separate e-mails der omhandler opstilling og evt. afholdelse af valg. Seneste status er, at der er opstillet det antal kandidater som der er brug for. Hvis der ikke kommer flere, behøver vi ikke at afvikle et valg.

Fremadrettet vil der være 3 arbejdsmiljøgrupper:

  • Laboratorier
  • Feltarbejde/værksteder
  • Forskere/administrativt personale

Alle medarbejdere tilhører officielt én arbejdsmiljøgruppe, kontakt Charlotte hvis du er i tvivl om hvilken gruppe du tilhører.

Herudover er en studerende inviteret til at deltage i LAMU's arbejdsmiljøarbejde som observatør, dette sker ligeledes fra 1. marts 2021.

Medlemmerne af den aktuelle arbejdsmiljøorganisation kan findes på hjemmesiden.

Corona

Corona og rejseaktiviteter

Retningslinjerne bliver løbende opdateret ifm. rejser til eller fra højrisiko-områder:

Arbejdspladskultur og krænkende adfærd

AU har besluttet, at der skal arbejdes aktivt med emnet arbejdspladskultur på hele universitetet. Det handler ikke kun om krænkende handlinger (fx mobning og sexisme), men også generelt hvordan vi samarbejder og får en mere anerkendende kultur på institutterne.

På Geoscience forventer vi at tage hul på dette emne i fællesskab i LAMU og LSU i løbet af 2021. Hvis du har forslag eller ønsker til hvordan vi kan arbejde konkret med dette, så kontakt Charlotte, eller en repræsentant fra LAMU eller LSU.

Husk, at alle har et ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø. Alle former for krænkende adfærd er uacceptabelt. Oplever man adfærd der føles krænkende må man sige fra og henvende sig til en leder, arbejdsmiljørepræsentant, tillidsrepræsentant, HR eller en kollega.

Vi henviser til følgende:

Til ansatte:

Til studerende:

Nyt og sikkert udstyr

Transportvogn

Instituttet har indkøbt en ny gasvogn til sikker transport af gasflasker over parkeringspladsen.

Bemærk, at vognen har fast plads bag dobbeltdørene der leder ud til bilelevatoren (kælderen, 1674). Sæt vognen tilbage hertil efter brug.

Der er et genopladeligt batteri som skal lades op inden brug.

Man må ikke køre med gasflasker med andre vogne over parkeringspladsen.

Sav

Instituttet har indkøbt en ny sav til udskæring af de største håndstykker.

Der er nu etableret afløb og vandforsyning således at den er klar til brug.

Vigtigt: Brug altid høreværn, sikkerhedsbriller og skærefaste handsker for at undgå ulykker.

Husk, at man ikke må arbejde med den uden at være instrueret, kontakt Trine eller Charlotte. 

Psykologisk rådgivning

Dansk Krisekorps yder professionel psykologisk rådgivning for alle ansatte ved Aarhus Universitet.

Et rådgivningsforløb kan være visiteret via nærmeste leder (5 timer) eller anonymt (op til 3 timer). Det er muligt at få psykologisk rådgivning på engelsk.

Kontakt Dansk Krisekorps: 70 22 76 12 (kl. 9-15 på hverdage) eller 70 22 76 10 (akut), alternativt på info@danskkrisekorps.dk.

Se mere om baggrund og indhold om psykologisk rådgivning på instituttets hjemmeside. Vi foreslår også at tale med din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller instituttets daglige arbejdsmiljøleder (Charlotte).

Sygefravær

Registrering

Meld altid personligt selv sygefravær til sekretariatet og nærmeste leder. Det skal ske senest ved arbejdstidens begyndelse på første sygedag.

For ansatte PhD-studerende gælder det, at PhD Skolen skal informeres hvis fraværet er længere end 20 dage.

Bemærk, at korrekt registreret fravær giver HR mulighed for at søge refusion ved kommunen som instituttet modtager. Det kan ske når der er gået 30 dage fra første sygedag.

Opfølgning

For at fastholde medarbejderen har vi pligt til at følge op på sygefravær der strækker sig over en længere periode. Det gælder også, hvis der er korte perioder af sygefravær der forekommer hyppigt.

Hvornår:

I forbindelse med længerevarende sygdom (over 21 dage) er AU senest 4 uger efter første fraværsdag forpligtet til at indkalde medarbejderen til en sygefraværssamtale. Der skal indkaldes til samtalen med et rimeligt varsel. Det vil normalt være nærmeste leder der gør det. Nærmeste leder kan vælge at medbringe en HR-partner. Medarbejderen må altid gerne medbringe en bisidder, det kan fx være en kollega eller en tillidsrepræsentant.

AU HR anbefaler, at sygefraværssamtalen bliver afholdt omkring den 10. til 14. sygefraværsdag. Hvis fraværet fortsætter, skal der afholdes en samtale hver 2. til 4. uge. Hvis medarbejderen har haft flere fraværsperioder, vil der ligeledes blive indkaldt til en sygefraværssamtale.

Hvordan:

Formålet med samtalerne er at sikre, at arbejdspladsen har gjort nok for at støtte og hjælpe medarbejderen tilbage til arbejdet. Samtalen skal indeholde status på sygefravær og forventet raskmelding. Lederen må aldrig spørge ind til årsagen til fraværet, medarbejderen må dog gerne fortælle det.

Hvis arbejdet er skyld i sygefraværet, vil samtalen også afdække om der er behov for hjælpemidler, eller ændringer af arbejdsforhold/opgaver, måske justering af arbejdstid. Det skal aftales om ændringerne er midlertidige eller permanente.

Dokumentation

Der er notatpligt ved sygesamtaler, dvs. der skal laves et referat hvor der bl.a. noteres eventuelle aftaler der indgås. Dokumentet er fortroligt. Det skal sendes direkte til Krishna i sekretariatet hvorefter det journaliseres i WorkZone.

Universitetet kan kræve, at man dokumenterer sit fravær med en lægeerklæring. Instituttet betaler lægeerklæringen.

Tilbagevending

Det kan nogle gange være svært at vende tilbage, fx hvis man har været sygemeldt i længere tid. Her skal man i samarbejde med nærmeste leder lave en plan. Det kan eventuelt være en gradvis tilbagevenden over en periode, fx i form af "delvis sygemelding".

Yderligere information

Læs mere om sygefravær på AU's hjemmeside og især guide til opfølgning på sygefravær.

Hvis man har spørgsmål er man altid velkommen til at spørge sekretariatet, PhD-partneren eller Charlotte.

Bæredygtighed

LAMU og LSU søger personer der vil indgå aktivt som instituttets lokale ambassadører for FN's klimamål og bæredygtig adfærd. Dvs. nedsætte en arbejdsgruppe til at komme med konkrete forslag som kan implementeres i instituttets hverdag.

Yderligere information:

Kontakt Thomas Lund Hansen, hvis du er interesseret i at deltage.

Nyhedsbreve

Geo-nyhedsbrevene på web
Læs alle udsendte nyhedsbreve på Geoscience medarbejdersiden: http://geo.medarbejdere.au.dk.

Geoscience nyheder til studerende
http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/geoscience/intern/nyheder-til-studerende/ 

Andre nyhedsbreve
NAT: https://scitech.medarbejdere.au.dk/aktuelt/nyhedsbreve/nat-medarbejdernyt/
AU: https://medarbejdere.au.dk/info-og-nyheder/nyhedsbreve/

 

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet