Læs nyhedsbrevet på nettet
Aarhus Universitet

Geoscience Arbejdsmiljø nyhedsbrev

Nr. 2/2021 - marts 2021

Newsletter
in English

Nyhedsbrev om Arbejdsmiljø

Nyhedsbreve om arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed sendes til alle ansatte og studerende. Nyhedsbrevet udgives ca. 4 gange om året ifm. LAMU møder. Information fra LAMU samt instituttets regler og retningslinjer kan altid findes på hjemmesiden under Arbejdsmiljø. (Kræver AU-netværk, brug VPN forbindelse udefra).

Dagsordener og referater fra LAMU møder findes på O-drevet:

O:\Nat-Tech_Geo-Faelles\Referater fra udvalg\LAMU

Temaet for størstedelen af dette nyhedsbrev er SIKKERHED VED FELTARBEJDE.

Ny arbejdsmiljøorganisation

Den nye arbejdsmiljøorganisation er trådt i kraft for perioden 2021-2024. Der er nu 3 arbejdsmiljøgrupper med følgende arbejdsmiljørepræsentanter:

 1. Laboratorier: Birte Lindahl Eriksen, Rikke Brok Jensen
 2. Feltarbejde & værksteder: Per Trinhammer
 3. Forskere & administrativt personale: Thomas Ulrich

I gruppe 1+2 er Charlotte Rasmussen udpeget af institutlederen til at være arbejdsmiljøleder. I gruppe 3 er Thomas Lund Hansen udpeget af institutlederen til at være arbejdsmiljøleder.

Alle medarbejdere tilhører officielt én arbejdsmiljøgruppe, kontakt Charlotte Rasmussen hvis du er i tvivl om hvilken gruppe du tilhører.

Kontaktinformation til alle LAMU medlemmer findes på hjemmesiden. Du kan altid kontakte din repræsentant ved problemer der drejer sig om fysiske eller psykiske forhold, sundhed eller sikkerhed på arbejdspladsen.

Charlotte er udpeget til FAMU af dekanen for perioden 2021-2024.

Gülnur Dogan er ikke længere en del af arbejdsmiljøorganisationen. Stor tak til Gülnur for med initiativ og engagement at have støttet og forbedret instituttets arbejdsmiljøarbejde de sidste 3 år.

Kort nyt fra LAMU

 • Charlotte Rasmussen er udpeget til formand og Daglig Arbejdsmiljøleder for hele instituttet.
 • Birte Lindahl Eriksen er genvalgt til næstformand.
 • Vi har inddraget en studerende (med observatør-status) som kan bringe relevante forhold frem og tilbage imellem de studerende og udvalget.
 • I samarbejde med LSU forventer vi snarligt at tage hul på en proces til forbedring af arbejdspladskultur på AU og på instituttet. Det vil sandsynligvis inkludere en workshop for alle medarbejdere som vil blive faciliteret af en konsulent fra AU-HR Arbejdsmiljøenheden.
 • Katrine Andresen er medlem af et diversitets- og ligestillingsudvalg på fakultetsniveau og vil deltage i fællesmøde med LAMU og LSU.
 • Hvis medarbejdere har lovpligtige certifikater relateret til sikkerhed (fx epoxy, truck eller andet) skal Charlotte og sekretariatet have en kopi. 
 • Mange opgaver og initiativer i LAMU afventer at universitetet har mere normal drift.

Corona

Sikkerhed under feltarbejde og ekskursioner

Som med alt andet arbejde handler feltarbejde også om at planlægge arbejdet på forhånd og vurdere de risici der måtte dukke op. Kun således er det muligt at reagere hurtigt og effektivt for at minimere skadens omfang.

Magasinet Outside (gratis) har i januar 2021 udgaven fokus på emnet "sikkerhed på tur". En del artikler er relevante ifm. feltarbejde eller ekskursioner, de kan måske give inspiration til huskelisten:

 • Tips til dagsturen
 • Podcast "Ud af fjeldet" (når man er nødt til at forlade området før tid), 39 minutter
 • Hvordan bruger man en nødsender
 • Fjeldsikkerhed
 • Fjeldregler
 • Mobildækning når du er på fjeldet
 • Brug sikkerhedsfløjten
 • Tips fra Fjällsäkerhetsrådet

Magasinet kan rekvireres som pdf-fil hos Charlotte, hvis linket ikke virker.

Forberedelse før feltarbejde

Generelt

God forberedelse er altafgørende når omskifteligt vejr, svært terræn eller det lokale dyreliv kan udgøre en fare. Skal man længere væk (eller i længere tid) bør man forinden gennemgå et grundigt helbredscheck, inklusiv tandpleje.

Sørg for at være forberedt ud fra de lokale love og retningslinjer. Søg fx ejeren af området om tilladelse. Tag altid udstyr og affald med dig når du er færdig.

Det er altid en god ide at have et opdateret førstehjælpskursus.

Når man arbejder i Arktis, har GEUS opstillet en række kurser man skal have gennemført, som vi generelt også anbefaler:

 • Arctic First Aid Course (se nedenfor)
 • Shooting Course
 • Glacier Course
 • Inflatable Course
 • First Aid Course
 • Elementary Fire Fighting


Skydekurset afvikles ofte via GEUS i Roskilde.

OM ARCTIC FIRST AID COURSE

Arctic First Aid Course er tidligere afviklet i Rødovre på GEUS' lagerfacilitet, samt 2021 i Nuuk ved ISAAFFIK:

Intensivt 1-dags sikkerhedskursus, der sætter deltageren i stand til at yde relevant førstehjælp i forbindelse med sygdom og uheld på feltarbejde i Arktis, hvor der er begrænsede ressourcer (udstyr, uddannet personale og evakuering), og hvor man har en forhøjet risiko for underafkøling og kuldeskader. Kurset berører følgende emner:

 • Hypothermi og kroppens fysiologi
 • Kort repetition af basal genoplivning - på QCPR-dukker med realtime feedback
 • Blødninger, herunder knebelpress (tourniquet)
 • Forstuvninger og knoglebrud
 • Brandskader og kuldioxid forgiftninger
 • Forfrysninger
 • Sårbehandling og infektioner
 • Kort gennemgang af medicinkiste til felthold
 • Radio Medical-procedurer og træning
 • Håndtering af psykisk pres under isolation
 • Transport af sårede
 • Gennemgang af førstehjælpspakningen
 • Cases og øvelser

Svalbard

Hvis man tager på studieophold på Svalbard udbyder The University Center in Svalbard (UNIS) et 3 ECTS sikkerhedskursus der strækker sig over 6 dage.

På Svalbard er det ligeledes muligt at deltage i andre sikkerhedskurser målrettet arktisk sikkerhed og overlevelse, fx arrangerer Norsk Polarinstitut normalt den type kurser.

Offshore

Skal man arbejde på havet er der forskellige sikkerhedskurser der er relevante og ofte obligatoriske:

 • I Esbjerg kan man fx via Mærsk Training deltage i kurset STCW conventions A-VI/1 eller "Uddannelse i søsikkerhed". Kurset er obligatorisk ved arbejde på boreplatformer.
 • I Thyborøn ligger Fiskeriskolen EUC nordvest der ligeledes udbyder en række kurser målrettet arbejde på skibe. Her kan man enten komme på et etableret hold, eller man kan arrangere et kursus der afvikles lokalt på Geoscience. Sidstnævnte koster ca. 22000 kr. for 12 personer. Dele af kurset vil foregå ved vandet (fx på Aarhus Havn).
 • Søfartsstyrelsen har ligeledes kurser der indeholder overlevelse, brandbekæmpelse, redning m.m. på havet. Man modtager efterfølgende et STCW bevis. Bemærk, at STCW beviset skal fornys hvert 5. år.

Generelt kan man kontakte Per Trinhammer for at vide mere om sikkerhed ved offshore-arbejde. Per er også behjælpelig med at vælge det rette kursus eller tilrettelægger et kursus lokalt på Geoscience.

Forsendelse af "farligt gods" ifm. feltarbejde

Al transport af kemikalier eller farlige stoffer ifm. feltarbejde og togter kræver dokumentation der kun kan udarbejdes af AU's sikkerhedsrådgiver. Det kan fx være sprit eller brændstof, eller andre stoffer der er klassificeret farlige. "Farligt gods" kan også være lithium-batterier, kontakt Per Trinhammer ift. transport og tips til håndtering af disse.

Skal der udfærdiges transportdokumentation skal du kontakte AU's sikkerhedsrådgiver (Trine Guldager) med oplysninger om:

 • Afsender: Navn og adresse
 • Modtager: Navn og adresse
 • Hvilken type farligt gods: UN nummer eller send sikkerhedsdatablad
 • Mængde, antal emballager og type
 • Fragtfirma og rute, samt hvorvidt transporten foregår via "landevej, skib eller fly" eller en kombination af disse

Arbejdet med at lave den korrekte dokumentation er tidskrævende: Tag altid kontakt til sikkerhedsrådgiveren i god tid inden der skal pakkes. Det er værd at overveje om det er nemmere at fremskaffe visse ting på destinationen, end at transportere det derhen fra Aarhus Universitet. 

Hvis man er i tvivl om hvad man skal gøre, kan man kontakte Charlotte Rasmussen.

Mindre feltudstyr og sikkerhedsudstyr til udlån

Der kan lånes mindre feltudstyr til feltarbejde, ekskursioner og projekters prøvetagning fra instituttets fælles feltudstyrspulje, kontakt Charlotte Rasmussen for at aftale nærmere. Det kan fx være kompasser, målebånd og skrabere.

Husk relevant førstehjælpsudstyr der passer til opgaven:

 • Medbring altid opladet mobiltelefon eller satellittelefon.
 • Hvis man skal bore, save eller hamre i klippemateriale skal man medbringe hårde sikkerhedsbriller og øjenskyl.
 • Afhængigt af situationen kan det være relevant at medbringe kraftige arbejdshandsker og støvmasker (P2 type).
 • Foregår arbejdet i områder med risiko for skred eller nedstyrtninger (fx grusgrave, klinter eller gletschere) skal man medbringe sikkerhedshjelm og passende fodtøj.

Sikkerhedsbriller, øjenskyl, handsker og støvmasker kan udleveres ved Charlotte Rasmussen.

Satellittelefon kan lejes og man køber et SIM-kort, fx i et antal måneder. Kontakt Per Trinhammer.

Fodtøj er normalt "personligt udstyr" og det sørger man selv for at købe. Dog har instituttet en begrænset mængde sikkerhedssko og sikkerhjelme som kan lånes, kontakt Per Trinhammer.

Bemærk, at visse instrumenter og udstyr skal fragtes til fx Grønland skal der købes passende forsikring og udformes transportdokumentation fx Carnet (tolddokument). Kontakt Per Trinhammer som har stor erfaring med dette.

Litteraturhenvisninger til sikkerhed på feltarbejde

Læs i god tid inden afgang:

Alle kan rekvireres som pdf-filer hos Charlotte, hvis link ikke virker.

Links

Geoscience arbejdsmiljøportal (inklusiv nyhedsbreve)

Geoscience arbejdsmiljøorganisation (kontaktinformation)

Arbejdsmiljø på Geoscience (brochure til nyansatte)

Om evakuering på Aarhus Universitet

AU HR arbejdsmiljø

YouTube (instituttets sikkerhedsvideoer)

Klik her for at afmelde dig nyhedsbrevet